En vision för 2030


Sveriges unga akademi lanserar sin vision för 2030. Visionen beskriver målbilden för de viktigaste frågorna som akademin vill arbeta med under den kommande tidsperioden.

 

Vision: En fri akademi för en bättre värld

 

Visionen vilar på tre pelare:

  • Frihet och ansvar
  • Excellens och hållbarhet
  • Tvärvetenskap och samhällsengagemang

 

En akademi präglad av frihet och ansvar

Ett akademiskt system som främjar nyfikenhet, kreativitet, nytänkande, och långsiktighet. Styrformen för lärosäten tryggar en stark autonomi, universitetslärarens individuella akademiska frihet och goda villkor för framväxande forskare. Forskningens och undervisningens frihet utövas på ett ansvarsfullt sätt. Lärosätenas styrning är tillitsbaserad och ledarskapet kollegialt, med välmeriterade, modiga forskare på ledarpositioner.

 

En hållbar och kvalitetsdriven akademi

En hållbar akademi består av en mångfald av människor och idéer. Excellent kunskapsutveckling tillåts ta tid. Möjligheter till risktagande stärker forskarna och forskningsresultaten. Akademisk rekrytering, meritering och karriär präglas av tydlighet och transparens med anpassning till olika vetenskapliga discipliners karaktär. Internationaliseringen är ansvarsfull med hänsyn till klimat och global rättvisa.

 

En tvärvetenskaplig och samhällsengagerad akademi

Samhällsengagerade forskare och lärare stärker människors vetenskapliga förhållningssätt, möjligheter till fri åsiktsbildning, och välinformerade beslut. Akademin är utåtriktad och strävar efter att tillgängliggöra forskning. Nyskapande samarbeten över ämnesdiscipliner främjas och komplexa samhällsutmaningar möts tillsammans med samhällsaktörer inom privat, civil och offentlig sektor.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm