Akademimöte, september 2022, medurs: Hanna Isaksson, Shervin Bagheri, Mathias Osvath (skymd), Tove Fall, Elham Rostami, Pontus Nordenfelt, Frida Bender och Ronnie Berntsson. Foto: Erik Thor/SUA

Bli ledamot i Sveriges unga akademi

Ansökan är öppen tom. den 10 januari, sök här: till ansökningssystemet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (obs. instruktioner nedan)

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och driva frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Verksamheten stöds av privata och offentliga forskningsfinansiärer och drivs med hjälp av ett sekretariat.

Ansök senast den 10 januari.

Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Då verksamheten utgår från akademins ledamöter så kommer prioriteringar och aktiviteter att skifta över tid. Det som däremot är konstant är ett högt engagemang hos ledamöterna.

Läs intervju med invalspanelens ordförande

Vanliga frågor om invalet Öppnas i nytt fönster. (engelska)

Video: Ledamöter, alumner och vd berättar om inval till Sveriges unga akademi.

Akademin möts fyra gånger per år i tvådagarsinternat. Vid dessa möten genomförs forskningspresentationer och möten med inbjudna beslutsfattare eller andra intressanta gäster, tas beslut om akademins interna angelägenheter, samt planeras nya aktiviteter och projekt som riktar sig utanför akademin.

Ledamotsperioden är fem år, utan möjlighet till omval.

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare inom alla vetenskapsområden. Nya ledamöter väljs in årligen för en ledamotsperiod på fem år. Akademin har mellan 35–40 ledamöter Länk till annan webbplats..

Akademin är en oberoende stiftelse med visionen att föra samman unga forskare från alla vetenskapsområden för att ge dem en plattform att mötas och påverka samhället. Sedan starten 2011 har akademin etablerat sig som en synlig och aktiv aktör i det nationella systemet för forskning och högre utbildning. Där bidrar akademin med de yngre forskarnas perspektiv, med kreativa idéer – som ibland utmanar rådande mönster – och med att värna vikten av forskning av högsta kvalitet.

Akademins verksamhet vilar på fem ben: forskningspolitik, internationalisering, utåtriktade aktiviteter (ofta med fokus på barn och unga), tvärvetenskap och akademiskt ledarskap. Akademin har flera internationella utbyten och samarbetar regelbundet med unga akademier i andra länder. Ett tips är att ta del av akademins årsberättelser för mer information om akademins verksamhet.

All verksamhet inom akademin sker på initiativ av ledamöterna och genomförs med stöd av ett sekretariat med fyra personer. Sekretariatet och den löpande verksamheten leds av stiftelsens vd.

För vem?

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som uppfyller nedanstående krav:

 • är en framstående och självständig forskare
 • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som ligger nära SUA
 • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst)
 • är verksam som forskare i Sverige.

Sökande med internationell bakgrund är självklart mer än välkomna att söka. Akademins arbetsspråk är svenska men vi har pragmatisk inställning till språk och använder engelska när det behövs och är möjligt. Många aktiviteter sker dock på svenska och ledamöter som inte förstår talad svenska uppmuntras därför att lära sig svenska under ledamotstiden för att fullt ut kunna delta.

Notera att vi med självständig menar att du driver en självständig forskningslinje och står på egna ben som forskare, vilket i regel innebär att du har kommit förbi post dok.

Hur sker invalet?

Ansökningsperioden äger rum på senhösten. Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare själva ansöker genom att skicka in en ansökan.

Akademin utser varje år en invalspanel som håller i ansökningsprocessen och bedömningen av de sökande. Invalspanelen består av ledamöter ur akademin och vid behov anlitas även extern expertis för att bedöma ansökningar.

De sökande bedöms utifrån två kriterier:

 • vetenskapliga meriter
 • intresse och förutsättningar för att framgångsrikt verka inom akademin.

Bland de sökande som uppfyller båda kriterierna kallas de som kallats högst utifrån bedömningskriterierna till intervjuer i början av april 2023. Intervjuerna sker i form av gruppdiskussioner och syftar till att bedöma den sökandes intresse och förutsättningar att framgångsrikt verka inom akademin.

De nya ledamöterna hälsas välkomna till akademin i samband med firandet av akademins årsdag som firas den 25 maj 2024.

Hur söker jag?

Ansökan görs genom vårt ansökningssystem. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Tonvikten i ansökan ligger på att formulera varför du vill bli ledamot i Sveriges unga akademi, vilka aktiviteter/frågor du vill engagera dig i, samt på vilket sätt du kan bidra i akademins arbete. Det är dessa frågor i ansökan som ligger till grund för invalspanelens utvärdering av kriterium 2 ovan.

För bedömningen av vetenskapliga meriter ovan utgår vi från ditt CV. Ett kortare CV skall bifogas (högst 2 sidor) samt en lista på dina 10 viktigaste publikationer där även totalt antal publikationer anges. Publikationer utan medverkan av handledare för forskarutbildningen markeras med asterisk (*) och publikationer utan medverkan av handledare för post dok-studier med dubbla asterisker (**). För publikationer med många författare ber vi dig att kort beskriva ditt bidrag. Totalt får dokumentet inte överstiga 2 sidor.

Informationen i CV ska sorteras enligt nedanstående rubriker (de rubriker som eventuellt inte är aktuella lämnas tomma):

 1. Högskoleexamen: år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen: år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser: år och placering.
 4. Docentkompetens: år.
 5. Nuvarande anställning: titel, anställningsform och eventuell tidsbegränsning.
 6. Tidigare anställningar: titel, anställningsform och tidsperiod.
 7. Uppehåll i forskningen*: avräkningsbar tid för föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för klinisk verksamma yrkeskategorier, långtidssjukskrivning (90 dagar eller längre), militärtjänst.
 8. Handledning: doktorander och postdoktorer (klargör om huvud- eller bi-handledare); namn och år.
 9. Erhållna forskningsmedel (klargör om huvud- eller medsökande).
 10. Om du ser tillbaka på din karriär som forskare hittills, vad är ditt viktigaste bidrag till forskningen och forskarsamhället?

Övrig information av betydelse för ansökan (ex. förtroendeuppdrag, ledarskap, utåtriktad verksamhet, samverkan med till exempel näringsliv eller kultursektorn, erfarenhet av interdisciplinärt sammanhang/samarbete).

Bilagorna laddas upp enligt anvisningar i ansökningssystemet.

* De sökande som blir kallade till intervju ska inför intervjutillfället kunna styrka avräkningsbar tid med utdrag från Försäkringskassan eller liknande.

Sigrid Schottenius Cullhed Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Som ledamot i Sveriges unga akademi vill jag verka för ökad samverkan mellan yngre forskare i Sverige och bidra till att vårt arbete synliggörs. I synnerhet vill jag utveckla och bidra till dialog och samarbete över ämnesgränserna och utforska de humanistiska ämnenas alla möjliga platser i de samtalen.”
Sigrid Schottenius Cullhed
forskare i litteraturvetenskap, 
ledamot sen 2021.

Akademimöte Foto: Annika Moberg

Tvärdisciplinära diskussioner inför inspel till Forskningspropositionen. Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön.

Christian Ohm Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Jag vill jobba för att förbättra och förtydliga karriärvägarna för unga forskare i Sverige. Är du en ung forskare som har förslag på vad som kan förbättras, hör av dig till oss – vi representerar dig! Jag vill även bidra till att luckra upp ungas bild av vilka som är och kan bli forskare, och arbeta för att göra högre utbildning och forskarkarriärer till synliga alternativ för unga även från områden och bakgrunder med mindre akademiska traditioner och förväntningar. Min erfarenhet är att grundläggande forskningsfrågor har en förmåga att förena människor från hela världen, och jag tror att vi skulle kunna göra mer för att utnyttja det på samhällsnivå.
Christian Ohm, forskare inom partikelfysik, ledamot sen 2019.

Frågor?

Om invalet: kontakta Sverker Lundin, sverker.lundin@sverigesungaakademi.se, 070-252 39 45
Om ansökningssystemet: kontakta Anna Kjellström, anna.kjellstrom@sverigesungaakademi.se, 070-673 94 45

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm