SUA logo

Remissvar på forskarkarriärutredningen

2016-04-15

Sveriges unga akademi har lämnat sitt remissvarPDF på Forskarkarriärutredningens förslag. Akademin välkomnar utredningen om forskarkarriärvägar inom högskolan. Utredningen föreslår ett karriärsystem som bygger på införandet av biträdande lektorat med rätt till befordran där sökanden
ska ha disputerat senast fem år innan anställningen.

Läs hela remissvaret härPDF

Redan i januari 2013länk till annan webbplats presenterade Sveriges unga akademi sitt förslag om hur ett svenskt karriärsystem skulle kunna utformas. Då lyfte vi betydelsen av öppna, transparenta och internationella utlysningar och föreslog inrättandet av en tidsbegränsad meriteringsanställning som biträdande lektor. Vid anställningens slut föreslogs utvärdering enligt fastslagna kriterier som, om de uppfyllts, ska leda till tillsvidareanställning som lektor. Det föreliggande förslaget är ett betydande steg mot det vi föreslog för tre år sedan; ett attraktivt karriärsystem som ger förutsättningar för långsiktig och djärvare forskning.

Men förslaget har i sin nuvarande utformning också inslag som kan motverka målet att förnya svensk forskning. Akademin är orolig över en del av de tidsbegränsningar som föreslås; olika discipliner har olika traditioner och för vissa vetenskapliga inriktningar kan tidsramarna för att söka tjänst minska mobiliteten. Vi är också bekymrade över att meriteringstjänsterna fortfarande kommer kunna var så korta som fyra år, och inte som regel sex år i enlighet med vad Akademin har förespråkat. Den snäva tidshorisonten uppmuntrar inte en ung forskare att ge sig på mer utmanande projekt utan premierar forskning som ger snabb avkastning men som inte utmanar det nuvarande kunskapsläget. Förslaget ställer höga krav på kvalitetsutvärdering och effektiva sakkunnigprocesser på våra lärosäten.

Mer information

Läs hela remissvaret härPDF

Forskarkarriärutredningens förslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges unga akademis Karriärförslag 2013


Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk