Att bli ledamot

Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap. Beroende på dina intressen får du möjlighet att till exempel bedriva forskningspolitiskt påverkansarbete, utveckla din förmåga till populärvetenskaplig kommunikation, inspirera barn och unga att bry sig om vetenskap, och växa i rollen som akademisk ledare. Då verksamheten utgår från akademins ledamöter så kommer prioriteringar och aktiviteter att skifta över tid. Det som däremot är konstant är ett högt engagemang hos ledamöterna.

Invalspanelen 2019:s ordförande Sanna Koskiniemi om invalet  

Akademin möts fyra till fem gånger per år i tvådagarsinternat. Vid dessa möten genomförs forskningspresentationer och möten med inbjudna beslutsfattare eller andra intressanta gäster, tas beslut om akademins interna angelägenheter, samt planeras nya aktiviteter och projekt som riktar sig utanför akademin.

Ledamotsperioden är fem år, utan möjlighet till omval.

Vad har det betytt för dig att var ledamot i Sveriges unga akademi? Akademins tidigare ordförande Camilla Svensson, docent i farmakologi vid Karolinska Institutet berättar.

Om Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi som består av ett urval av landets mest framstående yngre forskare inom alla vetenskapsområden. Nya ledamöter väljs in årligen för en ledamotsperiod på fem år. I dagsläget har akademin 37 ledamöter.

Akademin är en oberoende stiftelse med visionen att föra samman unga forskare från alla vetenskapsområden för att ge dem en plattform att mötas och påverka samhället. Sedan starten 2011 har akademin etablerat sig som en synlig och aktiv aktör i det nationella systemet för forskning och högre utbildning. Där bidrar akademin med de yngre forskarnas perspektiv, med kreativa idéer – som ibland utmanar rådande normer – och med att värna vikten av forskning av högsta kvalitet.

Akademins verksamhet vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter (ofta med fokus på barn och unga). Akademin har också flera internationella utbyten och samarbetar regelbundet med unga akademier i andra länder. Exempel på aktiviteter som genomförts i år är karriärseminarier på flera lärosäten, konferens om vetenskaplig kvalitet, debattartiklar och remissvar, sommarforskarskola för gymnasieungdomar, symposium om akademisk frihet, vetenskapliga caféer på Nobelmuseet, paneldebatter i Almedalen och podcasts.

All verksamhet inom akademin sker på initiativ av ledamöterna och genomförs med stöd av ett sekretariat med fyra personer. Sekretariatet och den löpande verksamheten leds av stiftelsens VD.

För vem?

Sveriges unga akademi är öppen för forskare inom alla ämnesområden som uppfyller nedanstående krav:

 • är en framstående och självständig forskare,
 • har intresse och förutsättningar för att engagera sig inom de frågor och aktiviteter som akademin arbetar med,
 • har disputerat för ca 2–10 år sedan (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst),
 • är verksam som forskare i Sverige.

Vi välkomnar sökande med internationell bakgrund.

Ansök härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur sker invalet?

Inval sker genom en tydlig process där intresserade forskare ansöker själva genom att skicka in en ansökan senast den 8 januari 2020.

Akademin utser varje år en invalspanel som håller i ansökningsprocessen och bedömningen av de sökande. Invalspanelen består av ledamöter ur akademin och vid behov anlitas även extern expertis för att bedöma ansökningar.

De sökande bedöms utifrån två kriterier:

 • vetenskapliga meriter,
 • intresse och förutsättningar för att framgångsrikt verka inom akademin.

Ett antal av de sökande kommer därefter att kallas till intervjuer den 15 april 2020. Intervjuerna sker i form av gruppdiskussioner och syftar till att bedöma den sökandes intresse och förutsättningar att framgångsrikt verka inom akademin.

De nya ledamöterna hälsas välkomna till akademin i samband med firandet av akademins årsdag som firas den 30 maj 2020.

Hur söker jag?

Ansökan görs genom vårt ansökningssystem. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Tonvikten i ansökan ligger på att formulera varför du vill bli ledamot i Sveriges unga akademi, vilka aktiviteter/frågor du vill engagera dig i, samt på vilket sätt du kan bidra i akademins arbete. Det är detta som ligger till grund när invalspanelen utvärderar kriterium 2 ovan.

Ett kortare CV skall bifogas (högst 2 sidor) samt en lista på den sökandes 10 viktigaste publikationer där även totalt antal publikationer anges. Publikationer utan medverkan av handledare för forskarutbildningen markeras med asterisk (*) och publikationer utan medverkan av handledare för post doc-studier med dubbla asterisker (**).

Informationen i CV ska sorteras enligt nedanstående rubriker (de rubriker som eventuellt inte är aktuella lämnas tomma):

 1. Högskoleexamen: år, ämnesområde och lärosäte.
 2. Doktorsexamen: år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare.
 3. Postdoktorsvistelser: år och placering.
 4. Docentkompetens: år.
 5. Nuvarande anställning: titel, anställningsform och eventuell tidsbegränsning.
 6. Tidigare anställningar: titel, anställningsform och tidsperiod.
 7. Uppehåll i forskningen*: avräkningsbar tid för föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för klinisk verksamma yrkeskategorier, långtidssjukskrivning (90 dagar eller längre), militärtjänst.
 8. Handledning: doktorander och postdoktorer (klargör om huvud- eller bi-handledare); namn och år.
 9. Erhållna forskningsmedel (klargör om huvud- eller medsökande).
 10. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (andra meriter såsom priser, uppdrag, etc.)
 11. Vilka är de mest betydande händelserna och valen i din forskarkarriär?

Bilagorna laddas upp enligt anvisningar i ansökningssystemetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

* De sökande som blir kallade till intervju ska inför intervjutillfället kunna styrka avräkningsbar tid med utdrag från Försäkringskassan eller liknande.

Jonas Olofsson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

”Forskningens förnyelse drivs på av de unga forskarna. Men deras potential har länge försummats. Jag vill främja unga forskares situation och bidra till att göra Sverige till en ledande forskningsnation. Jag vill också bidra till att göra forskningen mer tillgänglig genom populärvetenskaplig och tvärvetenskaplig verksamhet.”
Jonas Olofsson, docent i psykologi, ledamot sedan 2015

Akademimöte Foto: Annika Moberg

Tvärdisciplinära diskussioner inför inspel till Forskningspropositionen 2015 på akademimötet i september. Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra till fem gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön.

Anna Rising Foto: Tobias Björkgren

Samverkan är en av akademins grundpelare men har hittills inte premierats vare sig i anslagsfördelningen eller i karriärstrappor. Jag har alltid haft ett brett medicinskt intresse som jag ofta kombinerat med kommersialisering och företagande, samtidigt som jag fört ut min verksamhet via föreläsningar och artiklar. De erfarenheter jag har vill jag gärna använda för att driva samverkansfrågor inom ramen för Sveriges unga akademi.”
Anna Rising, docent i translationell medicin, ledamot sedan 2015

Frågor?

Om invalet: kontakta Anna Wetterbom, anna.wetterbom@sverigesungaakademi.se, 073-326 71 67
Om ansökningssystemet: kontakta Anna Kjellström, anna.kjellstrom@sverigesungaakademi.se, 070-673 94 45

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk