SUA ansluter sig till Coalition for Advancing Research Assessment


Sveriges unga akademi har som första akademi i Sverige signerat den internationella överenskommelsen om att förbättra bedömningssystemet för forskning.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) är ett internationellt samarbete för att vägleda utvecklingen av gemensamma riktlinjer och principer för meritvärdering med det övergripande syftet att öka forskningens kvalitet. Samarbetet utgår ifrån en överenskommelse som innehåller fyra grundprinciper och sex stödprinciper som pekar ut en gemensam riktning för utveckling av sakkunniggranskning av forskning. Organisationer som skriver under överenskommelsen ingår som medlemmar i en koalition för diskussioner om arbetet framåt.

SUA ser det som angeläget att aktiva forskare deltar i att utveckla de nya former för bedömningsprocesser, sakkunniggranskning och meritvärdering som tas fram inom CoARA, liksom att unga forskare kan säkerställa att hänsyn tas till deras villkor. Många av de punkter som lyfts i CoARA har SUA redan implementerat i vårt ramverk för sakkunniggranskning och meritvärdering och vi bedömer det som att SUA uppfyller de åtaganden som överenskommelsen slår fast.

Mia Liinason, ordförande; Foto: Erik Thor


Vi ser CoARA som ett viktigt forum för att vara med och påverka systemen för meritvärdering i Europa och i Sverige. Med vår starka förankring bland aktiva och yngre forskare är SUA en viktig röst som kan bidra till att utveckla ansvarsfulla och kvalitetsdrivande processer för bedömning av forskning. För unga forskare är det särskilt viktigt att kvalitetssäkra meritvärdering, att utveckla former för meritvärdering som tar hänsyn till syftet med bedömningen och olika ämnesområdens specifika karaktär, säger Mia Liinason, ordförande för SUA.Läs mer:

https://coara.eu Länk till annan webbplats.

https://coara.eu/agreement/signatories/ Länk till annan webbplats.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm