Rifo SUA logotyper

Webinarium: Är den akademiska friheten hotad?


Datum: onsdag 7 oktober kl. 11–12
Plats: Webinarium via Zoom

Att forskare och studenter vid våra lärosäten fritt kan söka och sprida kunskap, och vetenskapligt granska olika företeelser i samhället, utgör grunden för den akademiska friheten. Den akademiska friheten är i sin tur en grundläggande förutsättning för en livaktig demokrati och för samhällets utvecklingsförmåga.

Seminariet i Rifo:s kalendarium Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I flera länder är lärosätenas roll som en självständig reflekterande kraft i samhället hotad, såväl i Europa som i andra delar av världen. Politiker i vissa länder begränsar lärosätenas utrymme för att självständigt besluta om utbildningens innehåll och form, och att välja forskningsfrågor. Det förekommer också att enskilda forskare utsätts för hot för att de ska sluta att kommunicera om sitt arbete och sina vetenskapliga resultat. Liknande tendenser syns också i Sverige och frågor om akademisk frihet är högaktuella. Frågan har aktualiserats bl.a. genom ett förslag från regeringen om en ändring av Högskolelagen, där akademisk frihet får större tyngd.

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där du får en överblick kring den senaste utvecklingen internationellt och nationellt och där olika utmaningar för den akademiska friheten diskuteras.

Välkommen med din anmälan nedan. Efter anmälan kommer du att få en Zoom-länk att ansluta till. Har du ännu inte fått en zoom-länk till den e-mailadress du angav vid anmälan, skicka ett mail till info@sverigesungaakademi.se så får du den med vändande mail.

Välkommen!

Betty Malmberg, Ordförande Rifo och Sanna Koskiniemi, Ordförande Sveriges unga akademi

Program

  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot C, Utbildningsutskottet
  • Hur ser det ut med den akademiska friheten i världen? Lägesrapport från europeiska länder USA, Kina m.fl.
    Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap och forskningsledare Varieties of Democracy (V-Dem), alumn Sveriges unga akademi.
  • Hur ser det ut i Sverige? Kan samma utveckling ske här? Andra risker? Vad kan vi göra för att skydda den akademiska friheten?
    Panelsamtal med olika aktörer: Mats Ericson, ordförande SULF, Sanna Koskiniemi, ordförande Sveriges unga akademi, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, Fredrik Christensson, C, samt Pia Steensland, KD.

Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet

Medverkande

Fredrik Christensson är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet. Han valdes in i Sveriges riksdag 2014. Fredrik Christenssons arbetar bland annat för ett ökat kunskapsfokus i skolan, att varje elev och student ska mötas av en utbildning av hög kvalitét från förskola till högskola och att fler ska få möjligheten till ett första jobb och den frihet det innebär.
Twitter: @FredrikChs @Centerpartiet

Professor Mats Ericson är förbundsordförande för Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Han är professor i industriell arbetsvetenskap vid KTH samt docent i anatomi vid Karolinska Institutet. Professor Ericson var tidigare generaldirektör för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och har också varit rektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan, samt Försvarshögskolan. Han har också haft statliga uppdrag som rådgivare åt regeringen i arbetsmiljö- och värdegrundsfrågor samt ledamot i flera myndighetsstyrelser.
Twitter: @mats_ericson @SulfD

Anna-Karin Johansson är generalsekreterare på Svenska Unescorådet. Innan dess var hon generalsekreterare för RFSU samt generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén. Hon har en bakgrund som journalist och har även varit avdelningschef och tillförordnad överintendent på Forum för levande historia. Hon har varit politisk sakkunnig på Regeringskansliet, enhetschef på Sida och chef för utvecklingsenheten på Diskrimineringsombudsmannen.
Twitter: @annakarinjoh @Unescosverige

Sanna Koskiniemi är ordförande i Sveriges unga akademi. Hon är molekylärbiolog och universitets-lektor vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör utvecklingen av antibiotikaresistens. Hon undersöker möjligheterna att utnyttja ett nyligen upptäckt system som bakterier använder för att stoppa tillväxten hos andra, konkurrerande bakterier, för att utveckla nya sätt att behandla bakteriella infektioner. 2011 tilldelades hon ett Wenner-Gren Fellow-stipendium.
Twitter: @sannakoskiniemi @uppsalauni @Ungaakademin

Staffan I. Lindberg är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han är en av fyra forskningsledare för världens mest omfattande demokratimätningsprojekt: Varieties of Democracy (V-Dem) som involverar över 2,500 forskare och praktiker världen över. Hans forskning inkluderar val och demokratisering i Afrika, politisk klientelism, kvinnors representation, partier och valsystem, men även om svenska ungas attityder till demokratin. Professor Lindberg var ledamot i Sveriges unga akademi 2014–2019.
Twitter: @StaffanILindber @vdeminstitute @goteborgsuni

Professor Ole Petter Ottersen är rektor vid Karolinska Institutet, läkare och forskare inom neurovetenskap. Innan han tillträdde som rektor vid Karolinska Institutet var han rektor vid Universitetet i Oslo. Han har också tjänstgjort som föreståndare för ett av Norges excellenscenter – Centrum för molekylärbiologi och neurovetenskap. Andra betydelsefulla uppdrag inkluderar styrelseordförande vid norska Universitets- och högskolerådet och ledare av ett av norska Forskningsrådets stora nationella program.
Twitter: @ottersenolep @karolinskainst

Dr. Pia Steensland är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Hon har en bakgrund som receptarie och forskare. Hon disputerade vid Uppsala universitet och har bland annat varit verksam som docent vid Karolinska Institutet. Hennes forskning rörde behandling av personer med alkoholberoende.
Twitter: @PiaSteensland @kdriks

Dr. Anna Wetterbom är VD för Sveriges unga akademi. Hon var tidigare ämnessakkunnig på utbildningsdepartementet och har även arbetat som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, med ansvar för bland annat frågor om forskningsinfrastruktur och digitalisering. Anna Wetterbom har en bakgrund som civilingenjör och forskare. Hon har disputerat i bioinformatik vid Uppsala universitet och har varit verksam forskare vid SciLifeLab, Karolinska Institutet.
Twitter: @AWetterbom @Ungaakademin

Anmäl dig här

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm