Höjdhopp BUL

Sveriges unga akademi kartlägger BUL 

2019-11-06

Ett transparent och kvalitetsdrivande karriärsystem för forskare är avgörande för att Sverige ska kunna vara en framstående forskningsnation. Karriärvägar är en hjärtefråga för Sveriges unga akademi och akademin har drivit på för att karriärtjänster i form av biträdande lektorat (BUL) ska införas som första steget i ett sammanhåller karriärsystem.

BUL-tjänster har sedan 2011 blivit allt vanligare på svenska lärosäten och de har implementerats på olika sätt, med olika former av finansiering och möjlighet till befordran. 2017 ändrades Högskoleförordningen och meriteringstjänsten biträdande lektor tillkom i dess nuvarande form. Det innebär att från och med den 1 april 2018 har alla som anställs som biträdande lektor rätt att prövas för befordran till lektor.

Akademin har under snart tre års tid genomfört karriärseminarier på ett stort antal lärosäten och vårt intryck är att det skiljer sig markant i vilken omfattning som biträdande lektorat utlyses och även hur tjänsten har införts, t.ex. kriterier och process för rekrytering och befordran.

Syfte med projektet

Sveriges unga akademi vill bidra till att reformen från 2017 implementeras på ett klokt sätt och får den avsedda effekten att biträdande lektorat blir första steget i en tydlig, transparent och kvalitetsdrivande karriärväg. Just nu genomför vi därför en kartläggning av hur biträdande lektorat införts på svenska lärosäten. Syftet är att få en överblick över hur BUL används idag, vilka problem som lärosätena ser med BUL, samt att identifiera goda exempel för implementering av BUL. Vår avsikt är att detta ska ge en god lägesbild, samt att resultatet blir ett användbart underlag för lärosätena i processen att implementera biträdande lektorat som del i ett sammanhållet karriärsystem. Vi vill också bidra till att sprida goda exempel!

Redan i januari 2018 lanserade Sveriges unga akademi ett förslag på hur kriterierna för befordran från biträdande lektor till lektor kan se ut. Syftet med detta projekt är att komplettera och följa upp det förslaget med goda exempel och en uppdaterad lägesanalys.

Informationsinsamling

För att få en överblick på hur det ser ut lokalt på olika lärosäten genomförs en enkätundersökning där vi ber fakultetsledningarna svara på ett antal frågor om implementeringen av BUL på deras respektive fakultet (eller motsvarande). Vi frågar dels efter övergripande statistik men också efter information av mer kvalitativ karaktär, där vi önskar att vetenskaplig ledning vid kansliet kan bidra med tankar och erfarenheter från respektive fakultet. Dessa erfarenheter är viktiga för att vi ska få en nyanserad och djupgående bild av arbetet med karriärvägar och har stor betydelse för kartläggningens genomförande.

Resultatet kommer att sammanställs i en rapport som publiceras digitalt 2020. Vår målsättning är att rapporten ska bli ett användbart kunskapsunderlag för alla som arbetar med att utveckla och förbättra karriärvägarna vid svenska lärosäten.

Här publicerar vi en lista över de fakulteter som svarat på enkäten:

  • Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, SLU

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk