Remissvar angående tillsättninga universitetsstyrelser

Remissvar avseende promemoria med förslag om möjlighet till mindre styrelser för universitet och högskolor och om rektors möjlighet att vara ordförande i styrelsen (dnr: U2017/03131/UH)


Promemorian tar upp två frågeställningar: antalet ledamöter i styrelserna för lärosäten samt möjligheten för rektor att vara ordförande i styrelsen. Sveriges unga akademi tar inte ställning i sakfrågorna men vill framföra följande övergripande ståndpunkter avseende lärosätenas ledning. 

Sveriges unga akademis remissvar dnr: U2017/03131/UH (1 sida, pdf) Pdf, 774.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi anser att det är viktigt att slå̊ vakt om det kollegiala styret av de svenska lärosätena och ser stora risker med att övergå̊ till renodlade linjeorganisationer. För Sveriges unga akademi är det av högsta vikt att samtliga akademiska ledare bör vara framstående i sin profession för att erhålla verksamhetens förtroende. Vi är övertygade om att det krävs en egen gedigen vetenskaplig och pedagogisk bakgrund för att kunna leda en akademisk organisation och ta beslut rörande verksamheten. Renodlade linjeorganisationer riskerar att skapa svagt vetenskapligt meriterade chefer och därmed riskera de akademiska värdena.

Om att lärosäte väljer att minska antalet ledamöter styrelsen är det viktigt att andelen forskare/lärare inte minskar till förmån för externa ledamöter.

Mer information

Regeringens förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm