SUA logo Inspel STRUT

Inspel STRUT: Styr och resurstilldelningsutredningen

2017-10-06

Inledande inspel till styr och resursutredningen (STRUT).

Läs inspelet (2 sidor)PDF

Akademin värnar lärosätenas autonomi och betonar i inspelet att modeller för att styra och tilldela resurser till lärosäten måste vara kvalitetsdrivande så att framstående forskning och högre utbildning premieras. Den modell som används för att fördela resurser måste dessutom vara transparent och långsiktig. Akademin förespråkar att basanslagen ska fördelas konkurrensutsatt utifrån tydliga kvalitetskriterier och enligt en successivt ökande rörlig andel. Modellen för resursfördelning bör bygga på utvärdering av kvaliteten inom forskning och undervisning och så långt som möjligt ske genom mätbara parametrar, till exempel bibliometri, för att hålla nere arbetsbördan. Vi anser inte att samverkan kan mätas som en isolerad parameter utan bör vara kopplad till forskning och/eller utbildning. För att samverkan ska vara framgångsrik måste den baseras på forskning/utbildning av högsta kvalitet inom varje fält. Ett konkret förslag är därför att basanslagets eventuella nyckeltal för samverkan bör därför multipliceras med nyckeltal för forskning/utbildning inom relevant fält.

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk