Sanja Bogojević

Associate Professor of Law vid Lady Margaret Hall, University of Oxford, och docent och universitetslektor i EU:s miljörätt vid Lunds universitet

Ledamotsperiod 2014–2019

Mitt forskningsområde är miljörätt. Mer specifikt utför jag omfattande juridiska analyser av möjligheter och svårigheter med att via ekonomiska styrmedel reglera miljön. Det ekonomiska styrmedlet är handel med rättigheter till gemensamma naturresurser såsom luft (handel med utsläppsrätter för koldioxid), fiske (handel med fiskekvoter), vatten (handel med rättigheter till vatten) och land (handel med rättigheter till biologisk mångfald). Huvudsyftet med sådana ekonomiska styrmedel är att på ett enkelt sätt reglera miljön, det vill säga, genom att skapa rättigheter i naturresurser och genom att fördela dessa, anses marknaden kunna reglera vem som får tillgång till och användning av gemensamma naturresurser. Frågor som jag med min forskning avser att besvara är huruvida ekonomiska styrmedel klarar av att skydda gemensamma naturresurser utifrån ett miljöskyddsperspektiv, samt undersöka i vilken omfattning miljön skyddas, eller kan skyddas, via ett marknadssystem då ekonomiska motiveringar till att göra detta minskar, eller inte existerar.

Sanja Bogojević. Foto: Stefan Bengtsson, juridiska institutionen, Lunds universitet. Klicka för förstoring

Sanja Bogojevic Foto: Marcus Marcetic

Klicka för större bild. Foto: Marcus Marcetic

KORTA FAKTA

Född: 1982
Intressen: Skogsvandring, skidåkning och så försöker jag lära mig spela cello.
Övrigt: Kommer ursprungligen från Serbien. Har studerat bland annat i England, Tyskland, Belgien och USA.

"Jag är med i SUA då jag har ett starkt intresse för forskningsfrågor och en hög ambition att främja forskningsmöjligheter i Sverige. Somliga forskningsfrågor kräver ett samlat, lärosätesövergripande angreppssätt där frågorna diskuteras i en beredningsgrupp med bred kompetens och inför en publik där också beslutsfattare medverkar. Detta erbjuder SUA. Förutom denna institutionella fördel, ger SUA även en möjlighet att samarbeta med landets främsta forskare från olika ämnesområden, och att tillsammans med dessa utveckla forskningsmöjligheter som kan bidra med att stärka svenska lärosätens internationella konkurrenskraft. Att kunna medverka och vara en del av denna spännande och betydelsefulla process är anledningen till mitt medlemskap."

Sveriges unga akademi
Lilla Frescativägen 4A
SE 114 18 Stockholm