Att bli ledamot

Som ledamot i Sveriges unga akademi får du tillgång till en tvärvetenskaplig plattform med några av landets främsta forskare från alla discipliner; från språkhistoria till partikelfysik. Sveriges unga akademi arrangerar bland annat en populär sommarforskarskola för gymnasieungdomar, har gett ut en bok om våra vägar till vetenskapen, är inne på fjärde året med ett nätverksprogram med riksdagsledamöter, samt gör inspel till en rad forskningspolitiska organ.

Sista dag för ansökan: 10 januari
Datum för intervjuer: 13 april
Nya ledamöter presenteras: 26 maj
Nästa utlysning öppnar inom kort i oktober.

Vad har det betytt för dig att var ledamot i Sveriges unga akademi? Ledamot och tidigare ordförande Camilla Svensson, docent i farmakologi vid Karolinska Institutet berättar.

För vem?

Utlysningen äger rum på senhösten och är öppen för framstående självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än cirka 10 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt ett varmt engagemang för forskning och forskningsrelaterade frågor. Vi välkomnar sökande med internationell bakgrund. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Hur görs inval?

En tvärvetenskaplig panel, ny för varje år, bestående av ledamöter från Sveriges unga akademi granskar med hjälp av extern expertis  ansökningarna och kallar ett antal sökande till intervju den 20 april. Intervjuerna sker i gruppdiskussioner. De nya ledamöterna presenteras den 3 juni och då inleds mandatperioden som är fem år utan möjlighet till omval.

Hur söker jag?

Akademin har ett system för ansökningar. Tonvikten i ansökan ligger på att formulera varför man vill bli ledamot i Sveriges unga akademi, vilka frågor man vill driva, samt på vilket sätt man kan bidra i dess arbete. Ett kortare CV skall bifogas (högst 2 sidor) samt en lista på de 10 viktigaste publikationerna.

Publikationer utan medverkan av huvudhandledare för forskarutbildningen markeras med asterisk (*). Informationen i CV ska sorteras enligt följande rubriker (de punkter som eventuellt inte är aktuella lämnas tomma):

  1. Högskoleexamen: år, ämnesområde och lärosäte
  2. Doktorsexamen: år, disciplin/ämnesområde, lärosäte, avhandlingens titel samt handledare
  3. Postdoktorsvistelser: år och placering
  4. Docentkompetens: år
  5. Nuvarande anställning: förordnandetid
  6. Tidigare anställningar: typ av anställning och förordnandetider
  7. Uppehåll i forskningen: avräkningsbar tid för föräldraledighet, allmän- eller specialisttjänstgöring för klinisk verksamma yrkeskategorier, långtidssjukskrivning (90 dagar eller längre), militärtjänst
  8. Handledning: doktorander och postdoktorer (klargör om huvud- eller bi-handledare); namn och år
  9. Erhållna forskningsmedel (klargör om huvud- eller medsökande)
  10. Eventuell övrig information av betydelse för ansökan (eventuella priser, uppdrag, etc.)

Bilagorna laddas upp enligt anvisningar i ansökningssystemet.

Listan: Fyra skäl att söka till Sveriges unga akademi (Sanja Bogojević i LUM inför invalet 2015)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

David Håkansson Foto: Marcus Marcetic

“Jag är ledamot i Sveriges unga akademi eftersom jag har ett stort engagemang dels i forskning, dels i frågor som rör förutsättningarna för att bedriva forskning. I synnerhet intresserar jag mig för humanioras ställning – både i den svenska högskolan och i samhället som stort. Mitt intresse för Sveriges unga akademi bottnar i att jag vill möta forskare från andra vetenskapliga discipliner.” David Håkansson, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, ledamot sedan 2013.

Akademimöte Foto: Annika Moberg

Tvärdisciplinära diskussioner inför inspel till Forskningspropositionen 2015 på akademimötet i september. Akademimöten är två dagar långa sammankomster i internatformat. Akademimötena hålls för närvarande fyra gånger per år och mötesplatsen roterar runt om i landet och utomlands för att kunna komma i kontakt med viktiga personer och institutioner i den lokala miljön.

Anna Rising Foto: Hans E. Ericsson

”Samverkan är en av akademins grundpelare men har hittills inte premierats vare sig i anslagsfördelningen eller i karriärstrappor. Jag har alltid haft ett brett medicinskt intresse som jag ofta kombinerat med kommersialisering och företagande, samtidigt som jag fört ut min verksamhet via föreläsningar och artiklar. De erfarenheter jag har vill jag gärna använda för att driva samverkansfrågor inom ramen för Sveriges unga akademi.”
Anna Rising, docent i translationell medicin, ledamot sedan 2015.

Frågor?

Om invalet: kontakta Anna Wetterbom, anna.wetterbom@sverigesungaakademi.se, 073-326 71 67
Om ansökningssystemet: kontakta Anna Kjellström, anna.kjellstrom@sverigesungaakademi.se eller 070-673 94 45

Sveriges unga akademi
c/o Kungl. Vetenskapsakademien
Box 50005
SE 104 05 Stockholm

+ 46 (0)8 673 95 00
info@sverigesungaakademi.se

Facebook länk
Twitter länk
Instagram